Terapie zaburzeń rozwoju

Prowadzimy terapie zaburzeń rozwoju. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczonych terapeutów i odbywają się w komfortowych warunkach.

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji.

Zapraszamy do kontaktu!

Terapia integracji sensorycznej

Terapia dla osób w spektrum autyzmu

Terapia zajęciowa

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna (inaczej nazywana zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi) jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi deficytami w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych, które powodują trudności w czytaniu, pisaniu czy nauce matematyki. Z jednej strony polega na usprawnianiu z pomocą terapeuty zaburzonych funkcji, a z drugiej – doskonaleniu tych funkcji, które są dobrze rozwinięte.

Taka terapia zawsze dostosowywana jest do potrzeb dziecka, które wcześniej zostało poddane diagnozie psychologiczno-pedagogicznej i któremu została wystawiona odpowiednia opinia.

Terapią obejmujemy głównie dzieci:

 • przedszkolne i wczesnoszkolne, u których zdiagnozowano ryzyko dysleksji
 • rozwijające się nieharmonijnie
 • z trudnościami w koncentracji uwagi i zapamiętywaniu
 • z problemami dotyczącymi lateralizacji
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • mające obniżony poziom umiejętności manualnych i grafomotorycznych
 • przejawiające trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej
 • ze spektrum autyzmu
 • z niepełnosprawnością intelektualną

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to całość specyficznych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się (od prostych wad wymowy po niemożność mówienia włącznie). Jest ona dostosowywana do indywidualnych potrzeb dziecka i polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania.

Wskazania:

 • autyzm
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • rozszczep wargi i podniebienia
 • jąkanie
 • niedosłuch
 • niepełnosprawność złożona
 • wady wymowy
 • opóźniony rozwój mowy
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

Terapia ręki

Terapia ręki opiera się w głównej mierze na usprawnianiu małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów rąk, dłoni i palców. Ćwiczenia dostosowywane są do potrzeb konkretnego dziecka.

Terapię zawsze poprzedza diagnoza, skoncentrowana na rozpoznaniu stopnia trudności u dziecka. Terapię ręki można prowadzić indywidualnie lub połączyć ją z terapią integracji sensorycznej.

Ćwiczenia na początku skupiają się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem późniejszej terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od występujących zaburzeń praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego, doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz. Najwyższym stopniem umiejętności motorycznych, jakie ręka osiąga jest grafomotoryka: sprawność manualna ręki podczas czynności związanych z pisaniem i rysowaniem.

Terapia ręki to nie tylko ćwiczenia dłoni i palców, ale przede wszystkim ćwiczenia całego ciała.

Ponieważ ręka spełnia swoje funkcje, gdy wszystkie jej elementy składowe, czyli kości, stawy i mięśnie działają prawidłowo i zachowana jest ich wielostronna współpraca, ważne jest, żeby podczas terapii nie usprawniać poszczególnych części składowych ręki, ale postrzegać ją całościowo i rozwijać świadomość ciała.

Terapia ręki dziecka musi być przemyślana i kompleksowa. Nie może polegać wyłącznie na zabawie masami plastycznymi, czy uzupełnianiu szlaczków w liniaturze zeszytu. To proces terapeutyczny, którego dopiero jednym z ostatnich elementów będzie praca przy stoliku z narzędziem piszącym w ręku.


Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych to zajęcia w małych grupach, przeznaczone zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych oraz młodzieży, która przejawia szeroko rozumiane trudności w interakcjach społecznych. Mogą to być m.in. problemy w inicjowaniu i podtrzymywaniu relacji, wycofanie społeczne czy też trudności w regulowaniu emocji (np. lęku, złości).
Podczas zajęć rozwijamy różnorodne umiejętności: zawierania znajomości, rozpoczynania rozmowy, słuchania i zadawania pytań, odmawiania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki oraz dyskutowania. Ponadto skupiamy się na emocjach, uczuciach i potrzebach – dzieci i młodzież uczestniczące w TUS-ach uczą się rozpoznawania i okazywania swoich emocji oraz potrzeb w sposób nie tylko skuteczny, ale również akceptowalny społecznie.

Trening umiejętności społecznych dla dzieci jest także świetną okazją do wypracowania strategii radzenia sobie ze swoimi problemami: np. z tendencją do długiego i głębokiego przeżywania porażki. Młodzi ludzie uczą się, jak adekwatnie reagować na zaczepki innych czy też jak pohamować własną złośliwość. To sprawia, że zaczynają podchodzić bardziej konstruktywnie do rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami. Starają się czekać na swoją kolej, wysłuchiwać poleceń do końca oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

O zakwalifikowaniu się na zajęcia grupowe decyduje terapeuta prowadzący, po wcześniejszej konsultacji indywidualnej z rodzicem i dzieckiem.


Muzykoterapia / zajęcia muzyczno-ruchowe

Zajęcia muzykoterapeutyczne to warsztaty grupowe, w których może uczestniczyć każda osoba, bez względu na poziom jej umiejętności muzycznych, stopień niepełnosprawności czy rodzaj zaburzeń.

Oferujemy warsztaty dla kilku grup wiekowych, rozpoczynając już od zajęć dla maluszków wraz z rodzicami i kończąc na seniorach .

Na zajęciach rozwijamy percepcję słuchową, mowę, koordynację wzrokowo – ruchową, motorykę dużą, uwagę oraz pamięć.

Do technik stosowanych we wczesnej terapii muzycznej można zaliczyć m.in.: ćwiczenia oddechowe, słuchowe, dotykowe, mowy, śpiewanie piosenek, muzykowanie gestodźwiękami, przedmiotami codziennego użytku, z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i własnej konstrukcji, improwizacje wokalne, instrumentalne, muzyczno-ruchowe, ćwiczenia naturalnych form lokomocji, wykonywanie ruchów naśladujących czynności dnia codziennego, zabawy muzyczno-ruchowe, śpiewanie piosenek i słuchanie muzyki.


Logorytmika

Logorytmika to rodzaj oddziaływań muzykoterapeutycznych, który ma na celu skorygowanie lub usprawnienie komunikacji językowej, jak też zapobieżenie powstawaniu odstępstw w tym zakresie. Proponuje ona takie połączenie ćwiczeń ruchowych, słuchowych, oddechowych, słownych i muzycznych, które mają na celu rozwijania mowy, jak największej liczby umiejętności poznawczych oraz procesów myślowych, które gwarantują w przyszłości doskonały start do podjęcia nauki w szkole i powodzenia w nauce. Zajęcia prowadzimy w formie zabawy, której atrakcyjność nie tylko rozwija zainteresowania dzieci, ale również podwyższa motywację, pewność siebie, zdolności skojarzeniowe, rozwija koncentrację uwagi i pamięć.

Na logorytmikę powinny uczęszczać dzieci już 3 i 4- letnie, które podczas zabaw i ćwiczeń pod okiem logopedy, mają szansę uniknąć złych nawyków, błędów oraz wad wymowy.


Język angielski

Zajęcia kształcą i doskonalą cztery podstawowe umiejętności językowe:

 • słuchanie
 • mówienie
 • czytanie
 • pisanie

Zajęcia prowadzone są z użyciem tablicy interaktywnej oraz oprogramowań do tablic interaktywnych różnych wydawnictw językowych na różnych poziomach zaawansowania biegłości posługiwania się językiem. Ich atrakcyjność podwyższają karty, domina, gry, piosenki i rymowanki językowe.

Zajęcia mogą również stanowić wsparcie dziecka przed kartkówką, bądź testem.