Diagnozy zaburzeń rozwojowych

dziecko układa klocki

Zajmujemy się diagnozą zaburzeń rozwojowych. Wykorzystujemy sprawdzone narzędzia. Zwracamy uwagę na każdy detal. Uzyskane wyniki omawiamy z rodzicami i opracowujemy plan terapii dostosowany do potrzeb i możliwości danego Pacjenta.

Sprawdź szczegóły.

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna jest kluczowym elementem pracy Akademii Terapii i Rozwoju Kropka. To właśnie dzięki niej specjaliści mogą poznać potrzeby swoich Pacjentów i dostosować do nich odpowiednie metody terapeutyczne. Diagnoza przeprowadzana jest przez wykwalifikowanych psychologów, którzy korzystają z najnowszych narzędzi diagnostycznych. Współpraca z Pacjentem opiera się na zaufaniu i empatii, co pozwala na stworzenie bezpiecznego środowiska, sprzyjającego otwartej rozmowie.


Terapia psychologiczna dla dzieci

Terapia psychologiczna dla dzieci jest jednym z głównych filarów działalności Akademii. Specjaliści z Kropki mają wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi, co pozwala im na postawienie diagnozy psychologicznej i rozwiązanie różnorodnych problemów. Terapia dla dzieci może obejmować zarówno pomoc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi, jak i wsparcie w procesie edukacji. Współpraca z rodzicami jest niezwykle istotna, gdyż to właśnie oni są kluczowymi partnerami w procesie terapeutycznym.


Wsparcie dla młodzieży

Akademia Terapii i Rozwoju Kropka nie zapomina również o potrzebach młodzieży. W okresie dojrzewania wiele osób boryka się z problemami emocjonalnymi, takimi jak lęki czy niska samoocena. Dlatego też terapia psychologiczna dla młodzieży ma na celu pomóc im w radzeniu sobie z tymi trudnościami oraz wspierać ich rozwój osobisty. Specjaliści z Akademii mogą pomóc młodym ludziom w wyborze kierunku edukacji oraz planowaniu przyszłości zawodowej.


Terapia dla osób dorosłych

Akademia Terapii i Rozwoju Kropka oferuje również wsparcie psychologiczne dla osób dorosłych. Terapia psychologiczna może być pomocna w przypadku problemów emocjonalnych, stresu czy konfliktów w relacjach międzyludzkich. Specjaliści z Akademii podchodzą do każdego klienta indywidualnie, dostosowując metody pracy do jego potrzeb i oczekiwań. Dzięki temu terapia staje się skutecznym narzędziem zmiany i rozwoju. Akademia Terapii i Rozwoju Kropka to miejsce, które daje szansę na poprawę jakości życia swoim Pacjentom.


Diagnoza ADOS – 2 protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu

Określana jako „złoty standard” diagnozy autyzmu na świecie. Podczas badania proponujemy dziecku/dorosłemu kilkanaście wspólnych aktywności i tematów do rozmowy. ADOS pomaga wykryć spektrum autyzmu u dzieci od 12 miesiąca życia, u młodzieży i osób dorosłych.

Rodzice dzieci otrzymują pisemne wyniki badania, wraz z omówieniem i wydanymi zaleceniami.


Diagnoza intelektu

Skala inteligencji Stanford-Binet to test inteligencji, który pozwala na precyzyjne określenie zdolności intelektualnych oraz szeroko rozumianego funkcjonowania poznawczego badanej osoby. Najczęściej wykorzystuje się go do diagnozy dzieci i młodzieży.

Test bada:

 • wiedzę
 • rozumowanie płynne
 • rozumowanie ilościowe
 • pamięć roboczą
 • przetwarzanie wzrokowo-przestrzenne.

Test Inteligencji Bineta stosowany jest najczęściej w przypadku podejrzenia, że rozwój osoby badanej (najczęściej dziecka lub nastolatka) odbiega od normy. Jako jedno z nielicznych narzędzi diagnostycznych, Skala Stanford Binet pozwala na precyzyjne badanie stopnia niepełnosprawności umysłowej (stopień lekki i stopień umiarkowany), „wychwytuje” u dziecka konkretne objawy ukierunkowane na diagnostykę:

 • specyficznych trudności w uczeniu się (dysgrafia, dysleksja, dyskalkulia)
 • zaburzeń rozwoju językowego (takich jak np. opóźniony rozwój mowy bądź SLI – specyficzne zaburzenia językowe)
 • zaburzeń uwagi (ADHD)

Umożliwia także rozpoznanie wybitnych zdolności intelektualnych u najmłodszych.

Test Bineta dla dzieci może również stanowić istotne uzupełnienie diagnostyki prowadzonej w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym zespołu Aspergera.


Diagnoza inteligencji i rozwoju dzieci i młodzieży

Diagnoza inteligencji i rozwoju dzieci i młodzieży IDS2 umożliwia wszechstronną ocenę zdolności oraz kompetencji osób wieku od 5 do 20 lat.

Obejmuje ona:

 • diagnozowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie, w tym różnicowanie normy i niepełnosprawności, określanie stopnia niepełnosprawności (lekki / umiarkowany) oraz ocenę mocnych i słabych stron w zakresie zdolności oraz kompetencji
 • diagnozowanie osób z trudnościami szkolnymi, mające na celu określenie przyczyn tych problemów oraz projektowanie oddziaływań terapeutycznych
 • diagnozowanie gotowości szkolnej wedle procedury opisanej wcześniej dla Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w wieku 5–10 lat IDS, uzupełnionej o wybrane wskaźniki
 • identyfikowanie dzieci podejrzanych o różne zaburzenia (dysleksję, ADHD, autyzm)
 • diagnozowanie osób ponadprzeciętnie zdolnych.

Diagnoza ADHD

Nadpobudliwość, trudności z koncentracją, impulsywność czy tzw. “nadmiar energii" czyli nadpobudliwość ruchowa, szerzej znana jako ADHD.

Pierwsze objawy ADHD pojawiają się najczęściej we wczesnym wieku szkolnym, ale nieraz można je zaobserwować już u niemowląt. Nieleczone w późniejszym czasie przeradzają się w “pełnoobjawowe” ADHD. Diagnoza u dzieci jest pierwszym krokiem do skutecznej terapii i całkowitego wyeliminowania objawów ADHD.

Pełne spektrum symptomów ADHD u dzieci rozwija się pomiędzy 6 a 12 rokiem życia. Objawy obejmują zarówno obszar fizyczny (np. specyficzne ruchy wykonywane przez dziecko), jak i psychiczny (dziecko zachowuje się w odmienny od rówieśników sposób, ciężko jest mu dostosować się do norm społecznych).

Wyróżniamy trzy najistotniejsze grupy symptomów, jakie daje ADHD. Diagnoza u dzieci może być postawiona, jeżeli u małego Pacjenta obserwuje się chociaż niektóre objawy wyróżnione w każdej z podgrup.

 1. Zaburzenia koncentracji uwagi:
  • częste błędy w pracach szkolnych i sprawdzianach, wynikające z roztargnienia, a nie braku umiejętności
  • trudności w utrzymaniu uwagi, rozpraszanie się
  • częste niereagowanie na polecenia, nieprzestrzeganie instrukcji
  • trudności w organizowaniu swojej pracy, unikanie trudniejszych zadań (np. częste zaniedbywanie nauki, nieodrabianie prac domowych)
  • częste gubienie lub nieumyślne psucie swoich rzeczy
  • roztargnienie, zapominanie o różnych sprawach
 2. Nadmierna reaktywność – nadpobudliwość ruchowa dzieci
  • częste ruszanie rękami i nogami, wstawanie od ławki, trudność z “wysiedzeniem na miejscu”, gdy jest to wymagane
  • dziecko sprawia wrażenie “rozbieganego”, trudno jest mu spożytkować swoją energię, przez co często np. wtrąca się do rozmów dorosłych
  • bawi się w hałaśliwy sposób, ma bardzo dużą potrzebę aktywności fizycznej, wolny czas zawsze spędza w ruchu, a nie na “biernym” odpoczynku
 3. Impulsywność
  • częste przerywanie wypowiedzi rozmówców, nadmierne mówienie, nieuwzględnianie potrzeb innych (np. nieczekanie na swoją kolej);
  • brak cierpliwości, częste wchodzenie w konflikt z innymi dziećmi i osobami dorosłymi

Warto podkreślić, że wraz z wiekiem zmienia się kliniczny obraz ADHD. Objawy u dzieci w wieku przedszkolnym częściej obejmują np. bicie innych dzieci lub wyrywanie zabawek. U uczniów zaś impulsywność przejawia się reagowaniem intensywnymi emocjami nawet na błahe sytuacje, szybkim wchodzeniem w kłótnie i przepychanki, częstym używaniem wyzwisk i różnych form agresji w sytuacjach konfliktowych.

ADHD może być rozpoznane, jeśli objawy u dzieci wpływają negatywnie na życie dziecka i pojawiają się nie tylko w szkole, ale także w domu.


Ocena rozwoju psychoruchowego KORP

Ocena rozwoju psychoruchowego KORP umożliwia diagnozę dzieci w sferze:

 • rozwoju ruchowego
 • motoryki precyzyjnej i lateralizacji
 • spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • komunikowania się i mowy
 • emocji i relacji społecznych
 • funkcji behawioralnych
 • umiejętności przedszkolnych i szkolnych (karty dla dzieci w wieku od 3,0 do 9,11 r. ż.)

Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej

Przeprowadzana jest u osób, u których zaobserwowano trudności w uczeniu się i koncentracji, u dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu, a także u Pacjentów, którzy przejawiają trudności w zakresie koordynacji, zaburzenia zachowania, problemy emocjonalne, trudności związane z nabywaniem umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych i ich realizacją, a także nadpobudliwość ruchową.

Diagnoza procesów integracji sensorycznej obejmuje:

 1. Wywiad z rodzicami: terapeuta SI zadaje pytania dotyczące przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka, przebytych chorób i innych problemów zdrowotnych. Wskazane jest, aby rodzice przynieśli ze sobą informacje od innych specjalistów zajmujących się dzieckiem np. neurologa, logopedy, psychologa.
 2. Kwestionariusze: rodzice zostają poproszeni o wypełnienie szczegółowych kwestionariuszy, które stanowią dopełnienie procesu diagnostycznego
 3. Próby kliniczne: na prośbę terapeuty dziecko wykonuje kilka zadań, które mają na celu wykluczenie lub potwierdzenie występowania u przetrwałych odruchów, a także ocenę napięcia mięśniowego, równowagi, koordynacji i pracy oczu.
 4. Testy: wykonuje się je u dzieci od 4 roku życia. Badają one koordynację i płynność ruchową ciała, planowanie motoryczne, czucie ciała (umiejętność zlokalizowania bodźca dotykowego), równowagę oraz pracę rąk. Natomiast w przypadku Pacjentów poniżej 4 roku życia i tych, wobec których nie można zastosować testów, np. u osób z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną lub dzieci, które nie współpracują z innych powodów, przeprowadza się badanie przy pomocy prób z obserwacji klinicznej i obserwacji spontanicznej aktywności dziecka na sali terapeutycznej.
 5. Podsumowanie diagnozy: rozmowa z rodzicami na temat uzyskanych wyników i wniosków z nich płynących. Poszczególne wyniki są objaśniane i omawiane. Rodzice otrzymują pisemną diagnozę, która zawiera dane z wywiadu i kwestionariuszy, wyniki prób klinicznych i testów oraz wnioski i zalecenia.

Diagnoza funkcjonalna PEP – R

Diagnoza funkcjonalna testem PEP-R (Profil Psychoedukacyjny PEP-R E. Schoplera) pozwala na określenie aktualnego wieku rozwoju dziecka oraz tzw. sfery najbliższego rozwoju, która wyznacza możliwości nauki w najbliższym czasie. Test jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 7 lat, niemniej w przypadku Pacjentów z zaburzeniami rozwoju może być wykonywany nawet do 12 roku życia.

Diagnoza testem PEP-R jest szczególnie pomocna w układaniu planów terapii dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych oraz dla dzieci, u których zdiagnozowano:

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • zaburzeniami w rozwoju mowy
 • inne zaburzenia rozwoju, np. zespół Downa

Wszystkie zachowania dziecka podczas badania są oceniane wg dwóch głównych skal (Skali Rozwoju i Skali Zachowania), które pozwalają na określenie szczegółowego profilu rozwoju dziecka i określenie nasilenia zachowań charakterystycznych dla autyzmu.


Diagnoza w zakresie terapii ręki

W trakcie badania:

oceniane są umiejętności w zakresie dużej i małej motoryki, w szczególności umiejętności grafomotoryczne (rodzaj chwytu narzędzia pisarskiego, poziom rysunku)
analizowane są potencjalne przyczyny ograniczeń dziecka w zakresie sprawności manualnej

Diagnoza obejmuje ocenę następujących aspektów funkcjonowania dziecka:

 • zakresu ruchomości stawów: barkowego, łokciowego i nadgarstka
 • napięcia mięśniowe i postawy ciała
 • stabilizację posturalną
 • przetrwałych odruchów niemowlęcych
 • czucia powierzchniowego i głębokiego w obrębie dłoni
 • percepcji wzrokowej
 • lateralizacji (preferencji ręki prawej bądź lewej)
 • koordynacji bilateralnej (wykonywania czynności przy użyciu obydwu rąk jednocześnie)